Kvalité och miljö

Att Perido håller hög kvalitet är en förutsättning för att vår verksamhet ska nå tillväxt och vara ett framgångsrikt företag. Att vi även gör vad vi kan för att minimera och förebygga den negativa miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till är en självklarhet för oss. För att upprätthålla en hög nivå både inom kvalitet och miljö jobbar vi i enlighet med vårt kvalitets- och miljöledningssystem.

Kvalitets- och miljöledningssystemet är uppbyggt enligt ISO 9001 och 14001. Systemet spänner över hela verksamheten och berör alla aktiviteter som påverkar en tjänst. För att styra verksamheten på ett effektivt sätt finns allt från policys till gemensamma regler, rutiner, processer, handlingsplaner.

Miljöpolicy

Perido arbetar kontinuerligt för att minimera och förebygga den negativa miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till. Detta gör vi framförallt genom att minimera miljöpåverkan från våra transporter samt minska vår energiförbrukning, vår resursanvändning och vårt avfall.
Perido verkar kontinuerligt för att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en ekologisk hållbar utveckling. För att uppnå detta, strävar vi efter att:

1. Minska användningen av ändliga resurser, dvs.

 • i första hand återbruka, i andra hand återvinna produkter och material (kretsloppsprincipen)
 • övergå till miljöanpassade inköpsalternativ där sådana existerar (substitutionsprincipen)
 • minska vår energianvändning (tex transporter)
 • 2. Integrera miljöfrågor i affärsverksamheten genom att ta hänsyn till miljön vid planering, genomförande och uppföljning av övriga frågor.
  3. Använda underleverantörer som minst lever upp till Peridos miljöpolicy
  4. Använda kollektiva energisnåla transportsätt för att minimera avgasutsläpp

  Miljömål

  Peridos miljömål är att:

 • Våra resor ska ske med kollektivtrafik när det är möjligt
 • Minska förbrukningen av papper per anställd
 • Vårt kvalitetsarbete genomförs i enlighet med gällande lagar, författningar och andra krav. Kvalitetsansvarig och förvaltare av såväl process som dokumentation av Peridos kvalitetsarbete är Peridos ledning.

  Kvalitetspolicy

  Perido arbetar långsiktigt och proaktivt med kvalitet för att ständigt förbättra kundnyttan i våra uppdrag. Vi ska arbeta i nära samarbete med våra kunder för att säkerställa att våra uppdrag genomförs med rätt kvalitet samt svarar mot eller överträffar ställda förväntningar. Genom att bygga långsiktiga relationer och samarbeten med våra kunder i en löpande process av ständiga förbättringar utvecklar vi våra kunder och konsulter samt oss själva.

  Kvalitetsmål

  Peridos kvalitetsmål är att:

 • Vi ska ha nöjda kunder
 • Vi ska ha nöjda medarbetare
 • Vårt kvalitetsarbete genomförs i enlighet med gällande lagar, författningar och andra krav. Kvalitetsansvarig och förvaltare av såväl process som dokumentation av Peridos kvalitetsarbete är Peridos ledning.