1. Inledning

Perido värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi personuppgifter som du lämnat till oss själv eller som vi inhämtat från en annan part. Vår integritetspolicy finns till för att du som kandidat, anställd och kund ska känna dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter.

Vi kommer i denna policy redogöra för vilken typ av personuppgifter som hanteras, på vilket sätt och för vilket ändamål de behandlas samt vilken laglig grund vi lutar oss mot vid respektive hantering. Du som registrerad kan läsa om dina rättigheter och dina möjligheter till rättning, radering och liknande åtgärder. Vår hantering av dina personuppgifter följer GDPR (General Data Protection Regulation).

Den senaste versionen av denna policy hittar du alltid på vår hemsida, perido.se. Har du frågor är du varmt välkommen att maila po@perido.se.

2. Vad menas med personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person.

Personuppgifter kan vara:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-mailadress
 • Ip-adress
 • Ekonomisk information
 • Analys av köpmönster

Behandling av personuppgifter innefattar både det som sker automatiserat och det som sker manuellt. Där innefattas bland annat insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och ändring, framtagning, läsning, utlämning genom överföring och radering.

Personuppgifter ska alltid behandlas på ett sätt som säkerställer en hög nivå av säkerhet med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

3. För dig som är kandidat

En viktig del av Peridos kärnverksamhet är att hitta kandidater och matcha dessa mot våra aktuella tjänster och uppdrag för att därefter kunna erbjuda en anställning. Anställningen kan antingen vara hos oss eller direkt hos våra kundföretag. Vårt intresse av att hitta kandidater och att kunna erbjuda dem arbete väger därför tungt då det främjar både karriärutveckling samt rörlighet på arbetsmarknaden i stort. Verksamheten har ett ständigt inflöde av nya kandidater som består av personer som aktivt söker sig till oss och av personer vi identifierar via våra interna nätverk eller tredje part som exempelvis externa databaser eller sociala medier.

3.1 Potentiell kandidat

Potentiell kandidat blir du hos oss när vi hittar dig utan att du själv aktivt har sökt dig till oss. Det kan ha skett genom till exempel ett tips inom vårt interna nätverk, externa databaser eller genom sociala medier. I syfte att kunna kontakta dig som potentiell kandidat och inleda en dialog kring eventuella framtida karriärmöjligheter behandlar vi dina personuppgifter i våra interna rekryteringssystem.

Vid vår första kontakt med dig stämmer vi av ditt intresse om en fortsatt dialog med oss. Finns ett ömsesidigt intresse för detta skickar vi ett mail med en hänvisning till denna policy samt eventuella önskemål om kompletterande information. Detta gör att vi fortsättningsvis ser dig som en kandidat och behandlar dina personuppgifter i enlighet med texten under rubriken Kandidat. Skulle du inte vara intresserad av att ha en fortsatt kontakt med oss kommer vi inte fortsätta att behandla dina personuppgifter i våra system.

Om vi inte upprättat en kontakt med dig inom 4 månader raderas dina personuppgifter. Perido stödjer behandlingen av dessa uppgifter på det berättigade intresset av att kunna erbjuda arbete och utveckling i karriären.

Uppgifter som vi behandlar:

 • För- och efternamn
 • Födelseår
 • Kön
 • Kontaktuppgifter
 • Nuvarande och tidigare arbeten samt relevanta erfarenheter
 • URL till din kandidatprofil hos tredje part
 • Eventuella referenser
 • Teknisk information om hur du interagerar med Perido, IP-adress, webbinställningar, Peridoannonsräknare, via cookies (kakor)

3.2 Kandidat

När du själv registrerar dig via vår hemsida ombeds du att godkänna och lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Detta innebär att du blir kandidat hos oss och vår behandling stödjer sig på ditt samtycke.

Om det är vi som kontaktat dig som potentiell kandidat, enligt föregående punkt och du uttryckt ditt intresse för en fortsatt dialog med oss, stödjer sig vår behandling på vårt (ömsesidiga) berättigade intresse. För att vi ska kunna kontakta dig, upprätthålla en relation, matcha din profil mot våra aktuella och framtida uppdrag och förmedla jobberbjudanden behandlar och sparar vi din information i våra interna rekryteringssystem. Som kandidat hos oss kan dina personuppgifter komma att överföras till en eller flera av våra kunder. Överföringen görs dock alltid först efter att vi haft en dialog med dig och du själv gett ditt godkännande till att vi presenterar din profil.

I de fall tjänsten eller uppdraget kräver att du ska genomföra ett personlighetstest kan dina personuppgifter komma att både överföras och behandlas av vår externa leverantör. Dina testresultat kan förutom att behandlas av oss även komma att överföras till kund för den aktuella tjänsten eller uppdraget. Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke eller uttryckta intresse.

Perido begär aldrig in känsliga personuppgifter, det vill säga, uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör hälsa eller sexualitet.

Uppgifter som vi behandlar:

 • För- och efternamn
 • Födelseår
 • Kön
 • Kontaktuppgifter
 • Nuvarande och tidigare arbeten samt relevanta erfarenheter
 • Kompetensbaserad bedömning om matchning mot våra uppdrag samt intervjuanteckningar och testresultat
 • URL till din kandidatprofil hos tredje part
 • Eventuella referenser
 • Ansökningshistorik och korrespondens mellan dig och Perido
 • Teknisk information om hur du interagerar med Perido, IP-adress, webbinställningar, Peridoannonsräknare, via cookies (kakor)

3.3 Kandidater som finns i vårt nätverk

Om du som kandidat lämnat dina personuppgifter till oss innan den 25 maj 2018 kommer dina uppgifter finnas kvar och behandlas hos oss. Du kan exempelvis ha lämnat personuppgifter via en ansökan till en tjänst, under en rekryteringsprocess, genom en spontanansökan eller i dialog med oss där det finns ett ömsesidigt intresse för fortsatt kontakt. Peridos behandling av dina personuppgifter stödjer sig på vårt berättigade intresse att fortsätta att utveckla vår relation med dig samt för att uppmärksamma dig på framtida karriärmöjligheter och erbjudanden.

Vilka personuppgifter vi behandlar och hur länge dessa behandlas finner du under punkt 3, Kandidat.

4. När du blir anställd

När du som kandidat övergår till att vara anställd hos Perido kommer vi att inhämta kompletterande uppgifter som krävs för att upprätta en anställning samt följa lag och kollektivavtal kopplat till denna.

5. För dig som är kund

För att kunna erbjuda och utveckla Peridos tjänster är en mycket viktig del i vår kärnverksamhet att upprätta och utveckla goda affärsrelationer med kunder. Vårt intresse av att ha kontaktuppgifter till potentiella kunder är därav av stor betydelse för oss. Insamling av dessa uppgifter görs exempelvis via våra egna interna nätverk, från tredje part som exempelvis sociala medier och offentliga register.

5.1 Potentiell kund

För att kunna kontakta dig som potentiell kund i syfte att erbjuda tjänster samlar Perido in dina personuppgifter. Uppgifterna samlas dels in från tredje part som exempelvis sociala medier och offentliga register och dels från våra egna interna nätverk. Uppgifterna lagras sedan i Peridos egna affärssystem.

Vår behandling av dessa personuppgifter görs med stöd av Peridos berättigade intresse att upprätta affärsrelationer och utveckla våra tjänster. Efter att en första kontakt tagits med dig kommer du få en återkoppling via mail med en länk till denna policy för att du som registrerad ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vid kontakt med Perido avböjer att bli kontaktad i fortsättningen kommer vi notera detta i vårt affärssystem i syfte att inte kontakta dig igen.

I samband med marknadsaktiviteter kan utskick via mail komma att göras till dig. Det kan till exempel vara utskick i informationssyfte eller inbjudan till ett av våra event. Vid varje sådant utskick finns möjligheten att bli avregistrerad från vidare utskick. Perido behandlar dina personuppgifter tills dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda syfte och ändamål. Du kan också själv begära att bli raderad om du inte längre vill finnas registrerad hos oss. Perido kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Uppgifter som vi behandlar:

 • För- och efternamn
 • Yrkestitel
 • Kontaktuppgifter
 • Korrespondens mellan dig och Perido
 • Nuvarande och tidigare arbeten samt relevanta erfarenheter
 • Teknisk information om hur du interagerar med Perido, IP-adress, webbinställningar, via cookies (kakor)
 • Notering om kostavvikelser inför event

5.2 Kund

För dig som är kund hos oss är vår kontakt viktig för att säkerställa ett gott samarbete och en fungerande affärsrelation utifrån det avtal som tecknats gällande våra tjänster. För att upprätthålla vår kontakt och även utveckla vår affärsrelation med dig behandlar vi dina personuppgifter i vårt affärssystem. Dessa personuppgifter samlas främst in från dig själv genom exempelvis avtalsunderlag men de kan också komma ifrån våra interna nätverk eller från tredje part. Vår behandling av dessa personuppgifter görs med stöd av Peridos berättigade intresse att upprätta och utveckla affärsrelationer samt att utveckla våra tjänster. Behandlingen kan också stödjas på att lagar ska efterföljas eller för att Perido ska kunna uppfylla ingångna avtal. Om du vid kontakt med Perido avböjer att bli kontaktad i fortsättningen kommer vi notera detta i vårt system i syfte att inte kontakta dig igen.

I samband med marknadsaktiviteter kan utskick via e-post komma att göras till dig. Det kan till exempel vara utskick i informationssyfte eller inbjudan till ett event. Vid varje sådant utskick finns möjligheten att bli avregistrerad från vidare utskick. Inför våra event kan vi komma att behandla uppgifter om kostavvikelser/allergier för att tillgodose behov av specialkost.

Perido behandlar dina personuppgifter tills dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda syfte och ändamål. Du kan själv begära att bli raderad om du inte längre vill finnas registrerad hos oss. Perido kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Uppgifter som vi behandlar:

 • Yrkestitel
 • Kontaktuppgifter
 • Beställningshistorik och korrespondens mellan dig och Perido
 • Teknisk information om hur du interagerar med med Perido, IP-adress, webbinställningar, via cookies (kakor)
 • Notering om kostavvikelser inför event

6. Personnummer

Du som kandidat behöver inte uppge ditt personnummer i ditt CV eller din ansökan. Perido kan däremot komma att behöva ditt personnummer om exempelvis en bakgrundskontroll eller en säkerhetskontroll krävs inför en specifik tjänst. Om så blir fallet kommer insamlingen av ditt personnummer endast ske med ditt samtycke.

7. Referenspersoner

För att kunna utföra väl matchade rekryteringar kommer Perido att behandla personuppgifter för de referenspersoner vi får av våra kandidater. Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig i Peridos berättigade intresse då det är en viktig del i matchningen för att säkerställa att den bäst lämpade kandidaten får den aktuella tjänsten.

Det är kandidaten själv som informerar sina referenser om att de lämnats ut och kan komma att bli kontaktade av Perido. I samband med att vi kontaktar dig som referensperson får du även information om vår behandling av personuppgifter och hänvisning till denna Policy. Efter att vi delgett vår kund en sammanfattning av referenstagningen lagras personuppgifterna i upp till två år med stöd i Peridos behov att kunna ta till vara sin rätt i en eventuell diskrimineringstvist.

Uppgifter som vi behandlar:

 • För- och efternamn
 • Yrkestitel samt arbetsplats
 • Kontaktuppgifter

8.Skydd för dina uppgifter

För Peridos behandling av personuppgifter har vi vidtagit en rad säkerhetsåtgärder. Exempel på dessa åtgärder är att vi har stärkt våra interna rutiner gällande informationssäkerhet, vi har utbildat våra anställda i GDPR, vi har minimerat åtkomsten i våra rekryterings- och affärssystem, vi har utökat övervakningen av våra system gällande sårbarhet och vi har gjort investeringar i såväl skalskydd i våra lokaler som i vårt nätverk. Vi har även utsett ett personuppgiftsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner.

9. Dina rättigheter

Att uppfylla dina rättigheter är en viktig del av vårt dataskyddsarbete, nedan finner du en kort beskrivning av dina rättigheter som registrerad.

Dataportabilitet

På din begäran tillhandahåller vi de uppgifter vi registrerat om dig med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Detta ska ske utan onödigt dröjsmål och i ett allmänt använt och maskinläsbart format.

Registerutdrag

Du har rätt att begära en bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter samt få tillgång till de uppgifter vi behandlar i form av ett registerutdrag.

Rättelse, radering och begränsning

Alla uppgifter vi behandlar ska vara riktiga och aktuella för de ändamål de behandlas. Om du som registrerad upplyser oss om att en uppgift som rör dig är felaktig rättar vi den utan onödigt dröjsmål.

Om du önskar bli raderad sker även detta utan onödigt dröjsmål om uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet de samlades in för, detta förutsatt att det inte finns något lagkrav som förhindrar radering.

Perido ska se till att din rätt till begränsning efterlevs. Denna rätt föreligger när du som registrerad anser att uppgifter är felaktiga och har begärt rättelse under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

Om du upplever att denna policy inte svarar på dina frågor eller om du vill ha ytterligare information är du varmt välkommen att kontakta vårt personuppgiftsombud på po@perido.se.

10. Information om cookies

Vi använder cookies för teknisk information om hur du interagerar med Perido, IP-adress, webbsammanställningar och annonsräknare avseende Peridoannonser. Syftet är att ge dig så bra kandidat- och kundupplevelser som möjligt. Om du vill ta bort eller inaktivera cookies, har du själv alltid möjlighet att ändra dina inställningar, i den webbläsare som du använder (t ex i Chrome).